Lastevanemate üldkoosolek

Kooli lastevanemate üldkoosolek toimub teisipäeval 28. septembril kell 18.00 kooli aatriumis.

Päevakord:

1) lühike tagasivaade eelmisele õppeaastale

2) 2021/22 õppeaasta eesmärgid ja tegevuskava

3) uue hoolekogu liikme valimine

4) jooksvad küsimused

Palume haigustunnustega inimestel koju jääda!

Digiõppepäev

4.novembril toimub digiõppepäev, mis viiakse läbi distantsõppe vormis. Õppetöö toimub kõikidele õpilastele kodus ja ülesanded on antud e-kooli kaudu. Eesmärgiks on olla  vajadusel valmis osaliseks või täielikuks kaugõppele üleminekuks.

KIK projekt „Looduse radadel“

Risti Kooli õpilased osalesid septembris ja oktoobris 2020 KIK projekti „ Looduse radadel” raames erinevates keskkonnaharidusprogrammides.

Risti Kooli lasteaia „Mürakarude“ rühm osales Muraste Looduskooli õppeprogrammis „Avastusretk looduse igapäevaellu“.

I klassi õpilased osalesid Tallinna Botaanikaaia õppeprogrammis „ Retk puude, põõsaste, puhmaste ja rohttaimede maailma“.

II klassi õpilased said osa võtta Silma Õpikoja õppeprogrammist „Elu maal“.

III klassi õpilased said käia Muraste Looduskoolis ja läbisid seal tahvliprogrammi „Puud pargis ja metsas“ I kooliastmele.

IV ja V klassi õpilased osalesid erinevatel päevadel Muraste Looduskooli korraldatud tahvliprogrammis „Orienteeru, avasta ja määra” II kooliastmele.

VI-VII ja VIII-IX klass õpilased matkasid kahel sügispäeval Muraste Looduskooli retkejuhiga Muraste rabas.

Kõik õppepäevad said teoks tänu KIK rahastusele.

Suur aitäh projekti õnnestumise ja koostöö eest:

KIK, Lääne-Harju Vallavalitsus, Padise Buss, Silma Õpikoda, Muraste Looduskool, Tallinna Botaanikaaed, Jüri Alter, Riina Kukk, Kaili Raudla, Julia Sälik, Merlin Bergmann, Ivika Ekkart, Pille Heinleht, Kaie Reintam, Marge Matson, Gerly Rosenberg, Monika De Oliveira, Jaana Kalmu, Liia Põhjakas, Tiia Taits, Krista Kohtla, Anu Sünd, Mirjam Helena Rannarüütel, Maire Ülevärva, Reet Pratka, Marge Eenpuu, Age Enni, Kerstin Allvee ja direktor Kristo Matson.

 

 

 

Lääne-Harju Vallavalitsus pakub tööd haridusasutuste tugispetsalistidele

Lääne-Harju Vallavalitsus pakub oma haridusasutustes tööd tugispetsialistidele.
Otsime:
• logopeedi
• eripedagoogi
Sobival kandidaadil on:
• eripedagoogi, logopeedi erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või kutse.
Omalt poolt pakume kaasaegsete vahenditega töökeskkonda ja paindlikku tööaega.
Tööaeg: 35 tundi nädalas, sh 21 kontakttundi.
Töötasu: 1315 eurot ja hea töö puhul lisatasu ning töösõitudeks hüvitis.
Kui näed end panustamas osalise tööajaga, siis kirjelda oma soove palun kaaskirjas.
Tööle asumise aeg: kokkuleppel.
Kandideerimiseks palume saata CV koos kaaskirjaga ning haridust tõendavad dokumendid hiljemalt 30. oktoobriks 2020 e-posti aadressile marily.haitson@laaneharju.ee.
Lisateave telefonil +372 5883 8022, Merle Kodu

Risti Kooli viiruse ennetamise ja tõrjumise tegevuskava 2020/2021. õppeaastal

08.09.2020

Kristo Matson

Risti Kooli direktor

Sissejuhatus

Aluseks võttes Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitusi ja arvestades epidemioloogilist olukorda rakendame Risti Koolis ja lasteaias 2020/2021. õppeaastal täiendavaid meetmeid COVID-19 viiruse leviku ennetamiseks ja tõrjumiseks.

Suuremad muudatused on seotud õpilaste hajutamisega toitlustamisel, pidev käte hügieeni jälgimine, vanemate ligipääsu piiramine kooli- ja lasteaiaruumidesse ning tõhustatud koristamine õppepäeva jooksul.

Samuti oleme asunud tegema ettevalmistusi, et minna vajadusel üle osalisele või täielikule distantsõppele. Selleks oleme õpetajatega kaardistanud kevadise kaugõppe tugevused ja kitsaskohad ning õpilaste, õpetajate ja kooli IT-taristu valmisoleku.

Tegevuskava koostamisel osalesid kooli ja lasteaia õpetajad, kooli juhtkond, majandusjuhataja ja IT-spetsialist.

Õppetöö ja päevakava

Viiruse ennetamisega seoses oleme viinud sisse muudatused kooli päevakavas. Varasema ühe söögivahetunni asemel on sellest õppeaastast kaks söögivahetundi, mis aitavad õpilasi paremini hajutada. Kooli sisenetakse kahest uksest, mis aitab samuti kaasa õpilaste hajutamisele koolipäeva alustamisel. Vahemikus 8.00-8.20 on avatud kooli sissepääsuks ainult peauks ning õpilaste sisenemist jälgib ning juhendab koolitädi. Korrapidaja õpetajad alustavad tööd hommikul kell 8.20, kui saabub esimene koolibuss.

Pikapäevarühm on avatud 1.-4. klassi bussilastele ja 1. kl õpilastele vanema avalduse alusel. Peale tunde võib õpilane osaleda koolis huviringides. Kui õpilane huviringides või pikapäevarühmas ei osale, on ta kohustatud tundide lõppedes koju minema (v.a bussilapsed).

Õppekäikude ja väljasõitude planeerimisel jälgib kool igapäevaselt viiruse leviku numbreid ning teeb otsused vastavalt ohutasemele. Vajadusel konsulteeritakse koolipidaja ning Terviseametiga.

Huviringide tegevusel, raamatukogu ja kooli spordisaali kasutamisel kehtivad kõik viiruse ennetamise ja tõrjumise kokkulepped ning need on teatavaks tehtud huviringide juhendajatele, treeneritele, raamatukogu ja spordisaali kasutajatele.

Õppetöö korraldus distantsõppe ajal

Ettevalmistudes osaliseks ja täielikuks distantsõppeks on loodud õpilastele koostöös vanamatega puuduolevad e-kooli kontod. Septembrikuu jooksul on toimunud IT-tarkvara ja arvutite üle kontrollimine, vajamineva tarkvara seadistamine ja avastatud puuduste kõrvaldamine. Samuti oleme septembris läbi viinud õpetajate tagasiside koosolekud nii koolis kui lasteaias, analüüsinud kevadist kaugõpet ja selle korraldust ning teinud ettevalmistused üle minemiseks osalisele või täielikule distantsõppele. Kooli ja/või lasteaia sulgemise ja kaugõppele viimise üle otsustab koolipidaja (vald) koostöös Terviseametiga vastavalt viiruse levikule ja ohutasemele.

Peamised infokanalid õppetöö korraldamisel kaugõppe ajal on:

 1. e-kool
 2. e-kirjad
 3. telefon

Kaugõppe läbiviimiseks peavad olemas olema nii õpilasel kui õpetajal järgmised e-vahendid:

 1. arvuti (soovitavalt laua- või sülearvuti)
 2. interneti püsiühendus
 3. e-kooli konto
 4. e-kirja konto
 5. kontod ja paroolid peamistesse e-õppe keskkondadesse
 6. kaamera/mikrofon (videotundide läbiviimiseks)

 

Õpetajate e-vahendite toimivust ja valmisolekut aitavad seadistada ja korras hoida kooli haridustehnoloog Kait Vader ja IT-spetsialt Siim Kalmu. Õpilaste e-vahendite valmisoleku kohustub tagama lapsevanem, vajadusel saab lapsevanem konsulteerida kooli haridustehnoloogi või IT-spetsialistiga.

Kaugõppe läbiviimiseks on kasutusel erinevates kooliastmetes erinevad e-platvormid ja keskkonnad. Nende sobivust ja õppetööks vajalikkust hindab õpetaja. Kevadisele kaugõppe kogemusele tuginedes püüame õppetöös vältida liiga paljude erinevate keskkondade samaaegset kasutamist. Õppetöös vahelduse loomiseks on õpetajal õigus pikema perioodi vältel e-keskkondasid vahetada või uusi platvorme kasutusele võtta. Võimalusel kasutatakse sisselogimisel juba olemasolevaid kontosid.

Peamised e-õppe keskkonnad:

 1. Opiq
 2. Quizlet
 3. Quizziz
 4. E-tund
 5. Liveworksheets
 6. Pinterest (kunstiõpetus)
 7. 99 Math
 8. Learning Apps
 9. E-koolikott
 10. Taskutark
 11. Youtube

Kooliaasta alguse info lastele ja lapsevanematele

Kinnitatud 31.08.2020 kooli juhtkonna koosolekul, välja pandud kooli kodulehele, samal päeval teatavaks tehtud lapsevanaematele. Õpilastega on ennetusmeetmed läbi arutatud esimesel koolinädalal ning need on välja pandud õppetöö infotahvlile.

 1. Kooliaastat alustame tavapärase kontaktõppega, võimalusel viiakse tunde läbi õues.
 2. Kooli tulles ja peale riietumist garderoobis tuleb teha kätepesu.
 3. Õpilased hakkavad lõunat sööma kahes vahetuses, peale 3. tundi 1. – 4. klass ja peale 4. tundi 5. – 9. klass.
 4. Hingamisteede haiguse sümptomitega õpilane/laps peab jääma koju, tema õppetöös osalemise korraldab kool distantsõppena.
 5. Kui õpilane või laps haigestub koolis, siis antakse talle kaitsemask ning ta isoleeritakse kaasõpilastest. Kool teavitab lapsevanemat, kes toimetab lapse koju.
 6. Kui haigestunu terviseseisund silmnähtavalt halveneb, kutsutakse välja kiirabi.
 7. Et viiruse levikut pidurada, peab haigestunud õpilase vanem teavitama kooli (lasteaeda), kui COVID-19 diagnoos õpilasel on leidnud kinnitust.
 8. Lapsevanemal on koolis ja lasteaia rühmas lubatud viibida ainult eelneva kokkuleppe alusel. Hommikul aitavad väiksemaid õpilasi korrapidaja õpetajad.
 9. Õppekäikude, ürituste ja ekskursioonide korraldamisel jälgib kool üldist viiruse ohutaset, mis võib kaasa tuua muutusi harjumuspärases ürituste plaanis.
 10. Kool on varustatud isikukaitse- ja desinfitseerimisvahenditega, vajadusel kannavad riskirühma kuuluvad õpilased ja koolitöötajad kaitsemaski.
 11. Soovitame välisriikidesse reisimist vältida ja/või edasi lükata, koolil on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud õppija distantsõppele.
 12. Viirusohu kasvamisel tegutseb kool vastavalt kujunenud olukorrale ja informeerib õpilasi ja lapsevanemaid jooksvalt.

 

Täiendavad juhised koroonaviiruse leviku ennetamiseks Risti Kooli lasteaias

 1. Majja sisenedes täiskasvanu desinfitseerib käed, vajadusel kasutab isikukaitsevahendeid (selleks vajalikud vahendid esikus riiulitel).
 2. Vanem (vajadusel õpetaja) suunab lapse enne rühmaruumi tulemist käsi pesema.
 3. Ilma vajaduseta/eelneva kokkuleppeta vanem rühmaruumis ei viibi.
 4. Soovituslik on isiklikke mänguasju lasteaeda mitte kaasa tuua.
 5. Lasteaeda tuleb terve ja ilma haigussümptomiteta laps.
 6. Last toob lasteaeda terve ja ilma haigusümptomiteta täiskasvanu.
 7. Kõrvalistel isikutel palume mitte osaleda lapse lasteaeda toomisel ja koju viimisel.

 

Täiendavad juhised koroonaviiruse leviku ennetamiseks õpetaja abidele ja assistentidele Risti Kooli lasteaias

 1. Puhastada puutepinnad koridoris iga päev peale kella 9:00 (kui vanemad on lapsed lasteaeda toonud) ja peale kella 18:00 (kui lapsed on lasteaiast koju viidud), samuti vastavalt vajadusele kui toimub koridoris võõraste liikumine (etendus, esineja vms).
 2. Desinfitseerida õueala puutepinnad enne laste õuesoleku aega (päevasel õuesoleku ajal ja õhtusel õuesoleku ajal).
 3. Lisaks tavakoristusele igapäevaselt, desinfitseerida rühmaruumis puutepinnad ja mänguasjad.

 

Koristamine õppepäeva ajal

Oleme tutvunud Terviseameti puhastus- ja desinfitseerimissoovitustega ja sellest lähtuvalt tõhustanud kooli- ja lasteaiaruumide koristamist õppepäeva jooksul. Enamus puutepindu puhastatakse 2-tunnise intervalliga, koristamist korraldab ja jälgib majandusjuhataja, lasteaias lasteaia õppejuht.

Kooli sisenemisel teevad kõik õpilased ja koolitöötajad kätepesu, tagatud on piisav hulk pesemiskohti mõlema kooli sissepääsu läheduses. Kätepesuks on olemas seep ja kuivatamiseks ühekordsed paberrätikud, nende olemasolu kontrollivad koolitöötajad pidevalt.

Koristamiseks vajalikud vahendid tagab koolile ja lasteaiale puhastusvahendeid tarniv ettevõte, vajadusel küsime vallast täiendavalt lisavahendeid.

Töötajale, kes soovib kasutada isikukaitsevahendeid on need kättesaadavad õpetajate toas (maskid, kindad). Koolitöötajatelt on kogutud teavet, kes soovivad kaitsevisiire, vajaminev kogus on tellimisel. Olemas on 2 kontaktivaba termomeetrit, üks paikneb koolis, teine lasteaias.

Kooli- ja lasteaiaruumides on tagatud käte desinfitseerimisvahendid.

Tõhustatud koristamine koolis:

 1. 1 tunni ajal puhastatakse kõik sissepääsude ukselingid, nii seest, kui väljast; pesuruumides kraanid, seebidosaatorid jms
 2. 2 tunni ajal puhastatakse kõik maja käsipuud
 3. 3 vahetunni ajal puhastatakse kõikide klassiruumide ukselingid nii seest kui väljastpoolt
 4. 4 tunni ajal puhastatakse kõik sissepääsude ukselingid, nii seest, kui väljast; pesuruumides kraanid, seebidosaatorid jms
 5. 5 tunni ajal wc-des ukselingid; wc-potid, treppide käsipuud
 6. 6 tunni ajal wc-des ukselingid; wc-potid, treppide käsipuud

 

 

Töökuulutus

Risti Kool (Harjumaa) otsib oma meeskonda toredat ja usaldusväärset õpetajat ühele õpilasele keskendunud õppe läbiviimiseks.

 • Koormus 1.0 või kokkuleppeline
 • Tööleasumise aeg 7. oktoober 2020
 • Nõutav on erialane haridus või selle omandamine
 • Kasuks tulevad eripedagoogilised kompetentsid
 • Ootame CV-d hiljemalt 1. oktoobriks e-aadressile ristikool@gmail.com, lisainfo tel 6081234

Risti Kool pakub oma töötajatele:

 • kaasaegset õpikeskkonda
 • haridustehnoloogilist tuge ja abi
 • tasakaalukat ja läbimõeldud töökeskkonda
 • toetavat tugimeeskonda toimetulekuks HEV-õpilasega
 • ühiseid meeskonnaüritusi

 

Risti Kool: Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa

Kooliaasta alguse info Risti Koolis seoses viirusohuga

Tuginedes Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustele ja arvestades epidemioloogilist olukorda alustame 2020/2021. kooliaastat järgmiselt:

1. Kooliaastat alustame tavapärase kontaktõppega, võimalusel viiakse tunde läbi õues.

2. Kooli tulles ja peale riietumist garderoobis tuleb teha kätepesu.

3. Õpilased hakkavad lõunat sööma kahes vahetuses, peale 3. tundi 1.-4. klass ja peale 4. tundi 5.-9. klass.

4. Hingamisteede haiguse sümptomitega õpilane/laps peab jääma koju, tema õppetöös osalemise korraldab kool distantsõppena.

5. Kui õpilane või laps haigestub koolis, siis antakse talle kaitsemask ning ta isoleeritakse kaasõpilastest. Kool teavitab lapsevanemat, kes toimetab lapse koju.

6. Kui haigestunu terviseseisund silmnähtavalt halveneb, kutsutakse välja kiirabi.

7. Et viiruse levikut pidurdada, peab haigestunud õpilase vanem teavitama kooli (lasteaeda), kui COVID-19 diagnoos õpilasel on leidnud kinnitust.

8. Lapsevanemal on koolis ja lasteaia rühmas lubatud viibida ainult eelneva kokkuleppe alusel. Hommikul aitavad väiksemaid õpilasi korrapidajaõpetajad.

9. Õppekäikude, ürituste ja ekskursioonide korraldamisel jälgib kool üldist viiruse ohutaset, mis võib kaasa tuua muutusi harjumuspärases üritusteplaanis.

10. Kool on varustatud isikukaitse- ja desinfitseerimisvahenditega, vajadusel kannavad riskirühma kuuluvad õpilased ja koolitöötajad kaitsemaski.

11. Soovitame välisriikidesse reisimist vältida ja/või edasi lükata, koolil on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud õppija distantsõppele.

12. Viirusohu kasvamisel tegutseb kool vastavalt kujunenud olukorrale ja informeerib õpilasi ja lapsevanemaid jooksvalt.

31.08.2020

Risti Kooli direktor

Kristo Matson

Risti Kooli töökuulutus

Risti Kool asukohaga Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

– eripedagoog (1,0 ametikohaga),

– logopeed (1,0 ametikohaga),

Nõutav erialane haridus või selle omandamine.

Tööleasumise aeg on 01.09.2020.

Kirjalik avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 26.08.2020 e-aadressil:  ristikool@gmail.com

Risti Kooli töökuulutus

Risti Kool asukohaga Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

– eripedagoog (1,0 ametikohaga),

– logopeed (1,0 ametikohaga),

– sotsiaalpedagoog (1,0 ametikohaga),

– lasteaia õppealajuhataja (0,5 ametikohaga).

Nõutav erialane haridus või selle omandamine.

Tööleasumise aeg on 24.08.2020.

Kirjalik avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 22.05.2020 e-aadressil:  ristikool@gmail.com