Risti Kooli viiruse ennetamise ja tõrjumise tegevuskava 2020/2021. õppeaastal

08.09.2020

Kristo Matson

Risti Kooli direktor

Sissejuhatus

Aluseks võttes Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitusi ja arvestades epidemioloogilist olukorda rakendame Risti Koolis ja lasteaias 2020/2021. õppeaastal täiendavaid meetmeid COVID-19 viiruse leviku ennetamiseks ja tõrjumiseks.

Suuremad muudatused on seotud õpilaste hajutamisega toitlustamisel, pidev käte hügieeni jälgimine, vanemate ligipääsu piiramine kooli- ja lasteaiaruumidesse ning tõhustatud koristamine õppepäeva jooksul.

Samuti oleme asunud tegema ettevalmistusi, et minna vajadusel üle osalisele või täielikule distantsõppele. Selleks oleme õpetajatega kaardistanud kevadise kaugõppe tugevused ja kitsaskohad ning õpilaste, õpetajate ja kooli IT-taristu valmisoleku.

Tegevuskava koostamisel osalesid kooli ja lasteaia õpetajad, kooli juhtkond, majandusjuhataja ja IT-spetsialist.

Õppetöö ja päevakava

Viiruse ennetamisega seoses oleme viinud sisse muudatused kooli päevakavas. Varasema ühe söögivahetunni asemel on sellest õppeaastast kaks söögivahetundi, mis aitavad õpilasi paremini hajutada. Kooli sisenetakse kahest uksest, mis aitab samuti kaasa õpilaste hajutamisele koolipäeva alustamisel. Vahemikus 8.00-8.20 on avatud kooli sissepääsuks ainult peauks ning õpilaste sisenemist jälgib ning juhendab koolitädi. Korrapidaja õpetajad alustavad tööd hommikul kell 8.20, kui saabub esimene koolibuss.

Pikapäevarühm on avatud 1.-4. klassi bussilastele ja 1. kl õpilastele vanema avalduse alusel. Peale tunde võib õpilane osaleda koolis huviringides. Kui õpilane huviringides või pikapäevarühmas ei osale, on ta kohustatud tundide lõppedes koju minema (v.a bussilapsed).

Õppekäikude ja väljasõitude planeerimisel jälgib kool igapäevaselt viiruse leviku numbreid ning teeb otsused vastavalt ohutasemele. Vajadusel konsulteeritakse koolipidaja ning Terviseametiga.

Huviringide tegevusel, raamatukogu ja kooli spordisaali kasutamisel kehtivad kõik viiruse ennetamise ja tõrjumise kokkulepped ning need on teatavaks tehtud huviringide juhendajatele, treeneritele, raamatukogu ja spordisaali kasutajatele.

Õppetöö korraldus distantsõppe ajal

Ettevalmistudes osaliseks ja täielikuks distantsõppeks on loodud õpilastele koostöös vanamatega puuduolevad e-kooli kontod. Septembrikuu jooksul on toimunud IT-tarkvara ja arvutite üle kontrollimine, vajamineva tarkvara seadistamine ja avastatud puuduste kõrvaldamine. Samuti oleme septembris läbi viinud õpetajate tagasiside koosolekud nii koolis kui lasteaias, analüüsinud kevadist kaugõpet ja selle korraldust ning teinud ettevalmistused üle minemiseks osalisele või täielikule distantsõppele. Kooli ja/või lasteaia sulgemise ja kaugõppele viimise üle otsustab koolipidaja (vald) koostöös Terviseametiga vastavalt viiruse levikule ja ohutasemele.

Peamised infokanalid õppetöö korraldamisel kaugõppe ajal on:

 1. e-kool
 2. e-kirjad
 3. telefon

Kaugõppe läbiviimiseks peavad olemas olema nii õpilasel kui õpetajal järgmised e-vahendid:

 1. arvuti (soovitavalt laua- või sülearvuti)
 2. interneti püsiühendus
 3. e-kooli konto
 4. e-kirja konto
 5. kontod ja paroolid peamistesse e-õppe keskkondadesse
 6. kaamera/mikrofon (videotundide läbiviimiseks)

 

Õpetajate e-vahendite toimivust ja valmisolekut aitavad seadistada ja korras hoida kooli haridustehnoloog Kait Vader ja IT-spetsialt Siim Kalmu. Õpilaste e-vahendite valmisoleku kohustub tagama lapsevanem, vajadusel saab lapsevanem konsulteerida kooli haridustehnoloogi või IT-spetsialistiga.

Kaugõppe läbiviimiseks on kasutusel erinevates kooliastmetes erinevad e-platvormid ja keskkonnad. Nende sobivust ja õppetööks vajalikkust hindab õpetaja. Kevadisele kaugõppe kogemusele tuginedes püüame õppetöös vältida liiga paljude erinevate keskkondade samaaegset kasutamist. Õppetöös vahelduse loomiseks on õpetajal õigus pikema perioodi vältel e-keskkondasid vahetada või uusi platvorme kasutusele võtta. Võimalusel kasutatakse sisselogimisel juba olemasolevaid kontosid.

Peamised e-õppe keskkonnad:

 1. Opiq
 2. Quizlet
 3. Quizziz
 4. E-tund
 5. Liveworksheets
 6. Pinterest (kunstiõpetus)
 7. 99 Math
 8. Learning Apps
 9. E-koolikott
 10. Taskutark
 11. Youtube

Kooliaasta alguse info lastele ja lapsevanematele

Kinnitatud 31.08.2020 kooli juhtkonna koosolekul, välja pandud kooli kodulehele, samal päeval teatavaks tehtud lapsevanaematele. Õpilastega on ennetusmeetmed läbi arutatud esimesel koolinädalal ning need on välja pandud õppetöö infotahvlile.

 1. Kooliaastat alustame tavapärase kontaktõppega, võimalusel viiakse tunde läbi õues.
 2. Kooli tulles ja peale riietumist garderoobis tuleb teha kätepesu.
 3. Õpilased hakkavad lõunat sööma kahes vahetuses, peale 3. tundi 1. – 4. klass ja peale 4. tundi 5. – 9. klass.
 4. Hingamisteede haiguse sümptomitega õpilane/laps peab jääma koju, tema õppetöös osalemise korraldab kool distantsõppena.
 5. Kui õpilane või laps haigestub koolis, siis antakse talle kaitsemask ning ta isoleeritakse kaasõpilastest. Kool teavitab lapsevanemat, kes toimetab lapse koju.
 6. Kui haigestunu terviseseisund silmnähtavalt halveneb, kutsutakse välja kiirabi.
 7. Et viiruse levikut pidurada, peab haigestunud õpilase vanem teavitama kooli (lasteaeda), kui COVID-19 diagnoos õpilasel on leidnud kinnitust.
 8. Lapsevanemal on koolis ja lasteaia rühmas lubatud viibida ainult eelneva kokkuleppe alusel. Hommikul aitavad väiksemaid õpilasi korrapidaja õpetajad.
 9. Õppekäikude, ürituste ja ekskursioonide korraldamisel jälgib kool üldist viiruse ohutaset, mis võib kaasa tuua muutusi harjumuspärases ürituste plaanis.
 10. Kool on varustatud isikukaitse- ja desinfitseerimisvahenditega, vajadusel kannavad riskirühma kuuluvad õpilased ja koolitöötajad kaitsemaski.
 11. Soovitame välisriikidesse reisimist vältida ja/või edasi lükata, koolil on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud õppija distantsõppele.
 12. Viirusohu kasvamisel tegutseb kool vastavalt kujunenud olukorrale ja informeerib õpilasi ja lapsevanemaid jooksvalt.

 

Täiendavad juhised koroonaviiruse leviku ennetamiseks Risti Kooli lasteaias

 1. Majja sisenedes täiskasvanu desinfitseerib käed, vajadusel kasutab isikukaitsevahendeid (selleks vajalikud vahendid esikus riiulitel).
 2. Vanem (vajadusel õpetaja) suunab lapse enne rühmaruumi tulemist käsi pesema.
 3. Ilma vajaduseta/eelneva kokkuleppeta vanem rühmaruumis ei viibi.
 4. Soovituslik on isiklikke mänguasju lasteaeda mitte kaasa tuua.
 5. Lasteaeda tuleb terve ja ilma haigussümptomiteta laps.
 6. Last toob lasteaeda terve ja ilma haigusümptomiteta täiskasvanu.
 7. Kõrvalistel isikutel palume mitte osaleda lapse lasteaeda toomisel ja koju viimisel.

 

Täiendavad juhised koroonaviiruse leviku ennetamiseks õpetaja abidele ja assistentidele Risti Kooli lasteaias

 1. Puhastada puutepinnad koridoris iga päev peale kella 9:00 (kui vanemad on lapsed lasteaeda toonud) ja peale kella 18:00 (kui lapsed on lasteaiast koju viidud), samuti vastavalt vajadusele kui toimub koridoris võõraste liikumine (etendus, esineja vms).
 2. Desinfitseerida õueala puutepinnad enne laste õuesoleku aega (päevasel õuesoleku ajal ja õhtusel õuesoleku ajal).
 3. Lisaks tavakoristusele igapäevaselt, desinfitseerida rühmaruumis puutepinnad ja mänguasjad.

 

Koristamine õppepäeva ajal

Oleme tutvunud Terviseameti puhastus- ja desinfitseerimissoovitustega ja sellest lähtuvalt tõhustanud kooli- ja lasteaiaruumide koristamist õppepäeva jooksul. Enamus puutepindu puhastatakse 2-tunnise intervalliga, koristamist korraldab ja jälgib majandusjuhataja, lasteaias lasteaia õppejuht.

Kooli sisenemisel teevad kõik õpilased ja koolitöötajad kätepesu, tagatud on piisav hulk pesemiskohti mõlema kooli sissepääsu läheduses. Kätepesuks on olemas seep ja kuivatamiseks ühekordsed paberrätikud, nende olemasolu kontrollivad koolitöötajad pidevalt.

Koristamiseks vajalikud vahendid tagab koolile ja lasteaiale puhastusvahendeid tarniv ettevõte, vajadusel küsime vallast täiendavalt lisavahendeid.

Töötajale, kes soovib kasutada isikukaitsevahendeid on need kättesaadavad õpetajate toas (maskid, kindad). Koolitöötajatelt on kogutud teavet, kes soovivad kaitsevisiire, vajaminev kogus on tellimisel. Olemas on 2 kontaktivaba termomeetrit, üks paikneb koolis, teine lasteaias.

Kooli- ja lasteaiaruumides on tagatud käte desinfitseerimisvahendid.

Tõhustatud koristamine koolis:

 1. 1 tunni ajal puhastatakse kõik sissepääsude ukselingid, nii seest, kui väljast; pesuruumides kraanid, seebidosaatorid jms
 2. 2 tunni ajal puhastatakse kõik maja käsipuud
 3. 3 vahetunni ajal puhastatakse kõikide klassiruumide ukselingid nii seest kui väljastpoolt
 4. 4 tunni ajal puhastatakse kõik sissepääsude ukselingid, nii seest, kui väljast; pesuruumides kraanid, seebidosaatorid jms
 5. 5 tunni ajal wc-des ukselingid; wc-potid, treppide käsipuud
 6. 6 tunni ajal wc-des ukselingid; wc-potid, treppide käsipuud