Juhised KOVdele ja lasteaasutuste pidajatele lasteaedade ja -hoidude töö tagamiseks.

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmine ja väljaarvamine

Lääne-Harju valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Lasteaiakoha taotluse e-vorm Arno keskkonnas

Lasteasutusse vastuvõtmise avaldus

Erandjuhtumil, kui infosüsteemi ARNO kasutamise võimalus puudub, võib vallavalitsusele esitada allkirjastatud AVALDUSE elektrooniliselt aadressile info@laaneharju.ee või paberkandjal Lääne- Harju Vallavalitsuse sekretärile aadressil Paldiski linn, Rae 38.

LAPSE LASTEASUTUSEST VÄLJAARVAMINE:

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem vähemalt 14 päeva enne lahkumist infosüsteemi ARNO kaudu või allkirjastatud lasteaiast lahkumise avalduse lasteaia direktorile.

Osalustasu

alates 01.01.2023 65 eurot lapse kohta kuus

Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem osalustasu esimese lapse eest 100%, teise lapse eest 50% kehtestatud ülemmäärast ja kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata.

Kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht ei ole Eesti Rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju vallas, lisandub lasteaia osalustasule lapse toidukulu päevamaksumus, 1,80 toidupäeva eest, iga lasteaias kohal käidud päeva eest. Samuti ei rakendata sel juhul teise, kolmanda ning järgnevate laste osalustasule kehtestatud soodustust.

Osalustasu ei arvestata lasteaia kollektiivpuhkusel viibimise aja eest kui laps ei käi sellel ajal üheski valla lasteaias.

Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes

Toidukulu katmise kord Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes